Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 06 22 2024

Bana Lalı Lebinden İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Bana Lalı Lebinden İlahi Sözleri

Hulûsi’nin dil-i dîvânesidir vâlih-i hüsnün,
Ezelden çeşm-i fettânınla meftûn-ı füsûn oldum.

Bana la’l-i lebinden bâde sun gamdan zebûn oldum,
Yanıp nâr-ı firâka bend-i zincîr-i cünûn oldum,
Karârım gitdi elden ihtiyârım nîm-nigâhından,
Aceb hicr ü gamınla hem-demim derd-i füzûn oldum,
Seninle yâr idim bezm-i ezelde şimdi gör n’oldum.

Satıldım Yûsuf iken Mısr içinde kadri dûn oldum,
Ne dem gelse gerek bu hasta câna câm-ı vaslından,
Esîr-i gurbetim derdinle gark-ı eşk-i hûn oldum,
Hulûsi’nin dil-i dîvânesidir vâlih-i hüsnün,
Ezelden çeşm-i fettânınla meftûn-ı füsûn oldum.


Yorum Yap