Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 02 25 2024

Kadrim Ola Berter İlahi Sözü

Kadrim Ola Berter İlahi Sözleri

Ol dâd ü sitâd mecma’ına vardığımız an,
Yâ Rab beni dûr eyleme evlâd-ı Ali’den.

Kadrim ola berter şeref-i nâd-ı Ali’den,
Nusrat bulayım dembedem imdâd-ı Ali’den,
Meydân-ı mehabbetdeki feryâd-ı Ali’den,
Dü dîde-i Zehrâ iki şehzâd-ı Ali’den,
Yâ Rab beni dûr eyleme evlâd-ı Ali’den.

Hâk-i der-i vâlâları iksîr-i hakîkat,
Ruh-sûde olan âşık-ı şûrîdeye devlet,
Onlardan olur âlem-i âsâra inâyet,
Bir bendesi şâhân-ı felek-mertebe elbet,
Yâ Rab beni dûr eyleme evlâd-ı Ali’den.

Âhir bu harâbâta gelir lerzîş-i vîrân,
İşkeste olur câmları rindî perîşân,
Her neş’enin elbette humârın çeker insân,
Ol dâd ü sitâd mecma’ına vardığımız an,
Yâ Rab beni dûr eyleme evlâd-ı Ali’den.

Bende edeli cân u dili Âl-i Abâ’ya,
Ham-geşte-i ta’zîm olamam çarh-ı dü-tâya,
Meyleyleyemem kevkebe-i dâr-ı fenâya,
Besdir bana dünyâda ve ukbâda bu pâye,
Yâ Rab beni dûr eyleme evlâd-ı Ali’den.

Evsâf-ı Ali oldu benim ma’den-i kânım,
Evlâd-ı ciğerpâresidir cân ü cânânım,
Ârif dil-i erbâb-ı hakîkatde mekânım,
Bu nutk-i şerîf oldu benim vird-i zebânım,
Yâ Rab beni dûr eyleme evlâd-ı Ali’den.


Yorum Yap