Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 02 25 2024

Gül Gibi Dilşad Olun İlahi Sözü

Gül Gibi Dilşad Olun İlahi Sözleri

Dâimâ Hakk’dan nesîm-i feyz eser,
Geldi mâh-ı rahmet-i Hakk Ramazân.

Gül gibi dilşâd olun ey âşıkân,
Geldi mâh-ı rahmet-i Hakk Ramazân.
Bülbül-âsâ zâr edin ey sâdıkan,
Geldi mâh-ı rahmet-i Hakk Ramazân.

Geldi Hakk’dan halka bir mihmân-ı hoş,
Eyledi deryâ-yı dil zevkile cûş.
İdegör sahbâ-yı zâtı sen de nûş,
Geldi mâh-ı rahmet-i Hakk Ramazân.

Geldi ol mâh-ı mübârek kim gider,
Anda mü’minler derûnundan keder.
Dâimâ Hakk’dan nesîm-i feyz eser,
Geldi mâh-ı rahmet-i Hakk Ramazân.

Geldi ol şehr-i safâ mâh-ı vefâ,
Hamdülillah çeşm-i cân buldu cilâ.
Mağfiret-cû ol Hudâ’dan Hakkıyâ,
Geldi mâh-ı rahmet-i Hakk Ramazân.


Yorum Yap