Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 20 2024

Esma Zikri İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Esma Zikri İlahi Sözleri

Ya Evvel Ya Âhir Ya Kadir Ya Zahir Ya Habir Ya Kebir Ya Basir Allah,
Ya Hadi Ya Bedi Ya Cami Ya Mani Ya Muğni Ya Baki Allah,
Ya Cebbar Ya Allah ya Ğaffar Ya Allah.

Ya Bais Ya Afüvv Allah Ya Tevvab Ya Vehhab Allah,
Ya Fettah Ya Hasib Allah Ya Batın Ya Allah,
Ya Bais Ya Afüvv Allah Ya Tevvab Ya Vehhab Allah,
Ya Fettah Ya Hasib Allah Ya Batın Ya Allah,
Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Allah.

Ya Kerim Ya Allah,
Ya Selam Ya Allah,
Ya Mü’min Ya Allah,
Ya Alim Allah.

Ya Evvel Ya Âhir Ya Kadir Ya Zahir Ya Habir Ya Kebir Ya Basir Allah,
Ya Hadi Ya Bedi Ya Cami Ya Mani Ya Muğni Ya Baki Allah,
Ya Cebbar Ya Allah ya Ğaffar Ya Allah.

Ya Ğafur Allah,
Ya Kabid Ya Allah Ya Basit Ya Sabur Allah.

Ya Mecid Ya Hakim Ya MUkit Ya Raşid Ya Rakib Ya Mücib Ya Şehid Allah,
Ya Hafıd Ya Mukit Ya Vedud Ya Hamid Ya Muhsi Ya Muid Ya Vacid Allah.

Ya Muhsi Ya Mübdi Ya Muhyi Allah,
Ya Semi’ Ya Vasi’ Ya Veliyy Allah.

Ya Aliyy Ya Kaviyy Ya Veliyy Ya Ganiyy Ya Azim Ya Hadi Ya Hakim Allah,
Ya Müzill Ya Celil Ya Vekil Ya Kuddus Ya Selam Musavvir Allah.

Ya Rezzak Ya Allah Ya Şekûr Ya Hakem Allah,
Ya Latif Ya Allah Ya Gafur Allah Ya Kahhar Allah,
Ya Aziz Ya Hafiz Ya Muizz Ya Varis Ya Rauf Ya Kayyum Allah,
Ya Bari Ya Metin Ya Mukit Ya Samed Ya Melik Allah.

Ya Bais Ya Afüvv Ya Tevvab Ya Fettah Ya Hasib Ya Hakk Ya Berr Ya Allah,
Ya Müheymin Ya Mütekebbir Ya Musavvir Ya Allah.

Ya Müntekım Ya Müteali Ya Muahhir Ya Allah,
Ya Mukaddim Ya Muahir Malikülmülk Ya Allah,
Ya Hayy Ya Ehad Ya Ferd Ya Zül Celâl-i Vel İkram.


Yorum Yap