Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

Dilbera Gamzen Oku İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Dilbera Gamzen Oku İlahi Sözleri

Örttü bu bâzâr-ı kesret gözlerin halkın velî,
Ârif olan cümle yüzden seni seyran eyledi.

Dilberâ gamzen oku içim dolu kan eyledi,
Şol siyeh zülfün teli aklım perişan eyledi,
Her kimin şehrine uğradıysa aşkın askeri,
Hep imaratın anın bir demde vîran eyledi.

Türlü türlü fitneler saçından oldu aşikâr,
Halk-ı âlem sandılar kim anı şeytan eyledi,
Hatt u hâlin iki böldü bu cihânın halkını,
Birini kâfir birini ehl-i îmân eyledi.

Gizli sırrından haber verdikçe uşşakın dili,
Âbid ü zâhidlerin aklını hayran eyledi,
Gör ne gayrettir ki sırr-ı vahdeti seyretmeğe,
Cem’ü tafsili o gayret kul ve sultân eyledi.

Kudretin insanı mazhar kıldığı çün zâtına,
Yüzünün nakşını hep Âyât-ı Kur’ân eyledi,
Örttü bu bâzâr-ı kesret gözlerin halkın velî,
Ârif olan cümle yüzden seni seyran eyledi.

Bu ne kudret bu ne san’at bu ne hikmettir görün,
Zerreyi kevn katreyi deryâ-yı ummân eyledi,
Kim ki bu sırdan haberdar oldu âriftir özü,
Kurtulup hayvan adından kendin insan eyledi.

Cümle esmâ ve sıfatındır görünen gayrı yok,
Her birin bir vechile hûb zâtın ilân eyledi,
Lâl-i cânân olalıdan ey Niyazî meşrebin,
Sözlerin uşşak içinde âb-ı hayvan eyledi.


Yorum Yap