Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 20 2024

Bu Fenanın İzzetü Cahı İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Bu Fenanın İzzetü Cahı İlahi Sözleri

Âlem-i ervâha uçtu eyleyüp azm-i visâl,
Âh-ü vâh-ü firkât-i hicrâne yanmakta dilim.

Bu fenânın İzzet-ü câhı ayş-ü nûşu bir hayâl,
Görmedim bir izzetin kim bulmıya âhir zevâl,
Günbegün eksilmede her ehl-i fazl-ü ehl-i hâl,
Gidmede zevki cihânın gelmede dâim melâl.

Nice erbâb-ı ulûmu kıldı bizden mevt irağ,
Her birinin iftirâkı kıldı bizi güller melâl,
Gerçi insâna kalır bin hasret-ü derdiyle gam,
Gittiğince dünyaden her ehl-i fazl-ı zül-kemâl.

Lik gittikte azizim Şeyh Muhammed dünyeden,
Kalbimizi yakdı derdi kaddimizi kıldı dâl,
Rûh idi cism içre gûyâ şehr-i Uşşâk’ta o Pîr,
Âlem-i ervâha uçtu eyleyüp azm-i visâl,
Âh-ü vâh-ü firkât-i hicrâne yanmakta dilim.

Gözlerim kan ile doldu bir yanağım üstü al,
Nidelim çün Küllü Şey’in halik dedi Hüdâ,
Diyelim El-hükm-ü lillâh-il Kebîr-ül-müteâl,
Hüsn-i hâtimene Niyâzî dedi târihin anın,
Allah Allah dedi ve kıldı bekâya irtihâl.


Yorum Yap