Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 05 19 2022

Ah Ey Sipihri Gaddar İlahi Sözü

Ah Ey Sipihri Gaddar İlahi Sözleri

Müstağrak-ı cünûnum,
Bend-i gama giriftâr.

Âh ey sipihr-i gaddâr,
V’ey tâlî-i sitemkâr,
Rahmetmedin bu zâre,
Her demde kıldın azâr.

Derd ile yandı cismim,
Kan ile doldu çeşmim,
Mahvoldu ism ü resmim,
Kaldım garîb ü nâçâr.

Derdim benim bilinmez,
Eşk-i terim silinmez,
Emvâc-ı gamım dinmez,
Mânend-i seyl-i enhâr.

Kurtulmadım elemden,
Derd ü belâ vü gamdan,
Mecrûh olup sitemden,
Sînemde yâreler var.

Bilinmez oldu hâlim,
Kalmadı hiç mecâlim,
Çerh-i felekse zâlim,
Cevr eylemekde her bâr.

Dâim yanar derûnum,
Hem zâr ü hem zebûnum,
Müstağrak-ı cünûnum,
Bend-i gama giriftâr.

Ağyâr eder cefâyı,
Yâr eylemez vefâyı,
Bilmem niçin Zekâî,
Bu mihnete sezâ vâr.


Yorum Yap