Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 12 03 2022

Vaslın Bana Hayat Verir İlahi Sözü

Vaslın Bana Hayat Verir İlahi Sözleri

Hakk âferînişe sebeb etdi vücûdunu,
Ucibte bi’z zuhûri zuhûre’l mükevvenât.

Vaslın bana hayat verir firkatin memât,
Sübhâne Hâliki halaka’l-mevte ve’l hayât.
Vaslın bana hayat verir firkatin memât,
Sübhâne Hâliki halaka’l-mevte ve’l hayât.

Hicrânına tehammül eden vaslın bulur,
Tûbâ li men yüsâ’idühü’s-sabru ve’s-sebât.
Mihrindir iktinâ-i mekâsıd vesîlesi,
Mâ şâe men erâde bihi’l fevze ve’n-necât.

Dökmüş riyâz-ı tab’ıma bârân-ı şevkini,
Men enzele’l miyâhe ve ahyâ bihe’n-nebât.
Hakk âferînişe sebeb etdi vücûdunu,
Ucibte bi’z zuhûri zuhûre’l mükevvenât.

İzîd serîr-i hüsne seni kıldı pâdişâh,
A’lâ kemâle zâtike fî ahseni’s sıfât.
Kıldın edâ-yı na’t Fuzuli tamâm kıl,
Kemmilhu bi’s-selâmi ve temmimhu bi’s salât.


Yorum Yap